Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Dane Przedsiębiorcy: Wobuzz Monika Czaplicka, z siedzibą: Sielecka 67/69/29 00-738 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 147176430, nr NIP 9542624807, e-mail: monika.czaplicka@gmail.com, telefon: 502172840

– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

* niepotrzebne skreślić